در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 1486

طاهره پورکاظم

دکترای روانشناسی عمومی

ویزیت: شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 18:00-15:00 پنجشنبه ها 12:00-9:00


طرف قرارداد با بیمه آسیا