در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 5309

آتنا مهدوی

کارشناس ارشد تغذیه

اتمام فعالیت در کلینیک شفا پارسه


کلینیک شفا پارسه
فاز یک، طبقه سه
شماره تماس:03135548122
بیمه های طرف قرارداد:آسیا، ازاد